Integrated Profit and Loss of ABN AMRO

Can we measure long-term value creation? Yes, we can – with the Integrated Profit & Loss

The Integrated Profit & Loss account (IP&L) gives ABN AMRO a tool to measure value creation for stakeholders. It shows how much positive and negative value they create for society. The IP&L is an extension of the traditional P&L, which captures financial value creation for shareholders; the IP&L captures financial and non-financial value creation for all stakeholders. It quantifies our key impacts, such as profits, customer satisfaction and CO2 emissions, and monetises these impacts to make them comparable.

 

Read the full report on Integrated Profit and Loss of ABN AMRO here

Meer mogelijkheden voor mensen

Een impactmeting van sociale participatie bij de Meerlanden

Investeren in sociale arbeidsparticipatie door bedrijven loont. Een baan draagt bij aan een beter leven, zowel voor de werkende als zijn omgeving. Welzijn en welvaart van deelnemers nemen toe. De kosten van gemeenten gaan omlaag en de inkomsten van het Rijk omhoog. Effecten die lang aanhouden, omdat mensen vanuit werk gemakkelijker doorstromen naar ander werk. Dit blijkt uit berekeningen van True Price in opdracht van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden.

Lees het volledige rapport hier.

Integrated Hotspot Analysis: the negative and positive impacts of food

Commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, True Price and Wageningen Economic Research have developed an approach where positive and negative societal effects of the production and consumption of food can be monitored. The goal is to ultimately provide businesses and consumers with more possibilities to take decisions which will result in contributing to a more sustainable food chain. Read the letter of the State Secretary of Economic Affairs Martijn van Dam here.   

The effects

The new approach has been applied to five food products. Potatoes, fresh green beans, whole milk, minced beef from the dairy farm and pure chocolate. Examples of positive effects of food are: more employment, higher salaries, knowledge building and increased health. Negative effects are e.g. climate change, water pollution, biodiversity, child labor and underpayment.

The results of the study show e.g. that milk scores relatively positive on health but negative on quality. Green beans score relatively positive on consumer health and have limited effects on water quality. A disadvantage of green beans is that cultivation requires a lot of land and that in comparison to the average food product a lot of fertilizer is needed. This results in greenhouse gas emissions and a decline of biodiversity. Wageningen Economic Research and True Price will further apply the method on more food products in the near future.
The results of the negative and positive impacts of the average food product are displayed in figure 1. This systematic approach is universal and can be applied to all food products. The methodology does not give absolute outcomes to whether something is good or bad, but rather shows relative scores compared to average effects of food.

Figure 1: The societal effects of the production and consumption of pure chocolate. 

cc

The six capitals of the IIRC

The most material positive and negative impacts in the supply chain of a product are mapped. Material impacts are those impacts that have a considerable (potential) effect on society. The analysis results in a compilation of impact ‘hotspots’, categorized into financial, manufactured, intellectual, natural, social and human impacts for each step in the supply chain. This is in line with the recommendations of the ‘International Integrated Reporting Council’.

Read the full report of True Price and WUR here

Integrated hotspot analysis: negatieve en positieve impact van voedsel

True Price en Wageningen Economic Research hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een methodiek ontwikkeld waarmee positieve en negatieve maatschappelijke effecten van de productie en consumptie van voedsel in beeld kunnen worden gebracht. Het doel is om bedrijven en consumenten hiermee meer mogelijkheden te geven beslissingen te nemen die bijdragen aan een duurzamere voedselketen. Lees het kamerstuk van de Staatssecretaris van Economische Zaken hier.

De effecten

Positieve effecten van voedsel zijn bijvoorbeeld: meer werkgelegenheid, hogere salarissen, kennisopbouw en meer gezondheid. Negatieve effecten zijn onder meer: klimaatverslechtering, watervervuiling, biodiversiteitsverlies, kinderarbeid en onderbetaling. Uit het onderzoek blijkt dat een berekening van de ‘echte’ prijs in euro’s van voedselproducten, waarin alle externe effecten zijn meegenomen complex en op korte termijn nog niet haalbaar is. Daarvoor is bijvoorbeeld niet voldoende data beschikbaar. De nu ontwikkelde nieuwe methodiek kan daarentegen snel worden uitgevoerd, en is tegelijkertijd objectief en empirisch onderbouwd.

De nieuwe methodiek

De methodiek is als casestudie toegepast op vijf voedselproducten: tafelaardappel, verse sperziebonen uit de vollegrond, volle melk, rundergehakt uit de melkveehouderij en pure chocolade. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat melk relatief positief scoort op gezondheid en negatief op luchtkwaliteit. Sperziebonen scoren relatief positief op de gezondheid van de consument en heeft een beperkt effect op de waterkwaliteit. Een nadeel van de sperzieboon is dat er per euro bonen veel land nodig is en dat er in vergelijking tot het gemiddeld voedselproduct veel mest wordt gebruikt, wat leidt tot broeikasgasemissies en een achteruitgang van de biodiversiteit. Wageningen Economic Research en True Price zullen de methodiek de komende periode verder uitwerken voor een aantal andere voedingsproducten.

In welk mate producten maatschappelijke effecten hebben, wordt in figuur 1 weergegeven. De systematiek kan op alle voedselproducten worden toegepast. De methodiek geeft geen absolute oordelen over of iets goed of slecht is, maar relatieve scores ten opzichte van gemiddelde effecten van voedsel.

Figuur 1: Maatschappelijke effecten van de productie en consumptie van volle melk

Integrated hotspot analysis
De zes kapitalen van het IIRC
Er is gekozen voor de indeling van zes kapitalen van het International Integrated Reporting Council, onder meer omdat deze het beste aansluit bij de verslaggevingspraktijk van bedrijven in Nederland. De zes gehanteerde kapitalen zijn financieel, geproduceerd, intellectueel, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal. Binnen deze kapitalen zijn er in totaal 38 impactcategorieën (specifieke maatschappelijke effecten) onderscheiden om alle relevante maatschappelijke effecten van voedsel te dekken. Deze effecten worden beoordeeld als een relatieve score van een product op voor het effect op een kapitaal ten opzichte van een gemiddeld product.

Lees het volledige onderzoek en voorstel van True Price en WUR hier

Landscape valuation: Why pricing shared land is necessary

True Price conducted an innovative natural capital valuation analysis on the different land uses in the Maasai steppe, Tanzania. The region is home to pastoralist herders and is famous for its ecosystems that attract tourists worldwide but it is undergoing a drastic change.

There is an increasing trend of agricultural land conversion that is leading to a loss of habitat for iconic animals and loss of grazing areas for pastoralist herders. A natural capital monetary valuation study shows that conversion of steppe into farmland will result in overall natural capital loss. If the agricultural land conversion is not slowed in the coming decades, it will result in a loss of 1.3 billion USD in terms of lost ecosystem benefits to the Tanzanian people. Ecosystem services affected include: milk, meat, tourism, raw materials, wild food and medicinal herbs, drinking water and tree products.

In the short term, agricultural land conversion increases food production and productivity. However, True Price’s research shows that in the long term this practice leads to a decline in agricultural productivity since the common form of agriculture in the region is not sustainable and land is degraded and abandoned.

The following figure demonstrates the internal natural capital value of the Maasai Steppe, representing the discounted value of present and future benefits of alternative scenarios in USD.

internal natural capital value

Figure 1: Value of natural capital in the Maasai steppe in 3 scenarios of land conversion from glassland to farmland.

Economic benefits can be protected by slowing down the pace of land conversion from grasslands to farmland. Our livestock study with UNEP TEEB identifies options to facilitate a transtion towards more sustainable agricultural practices. A suggested mechanism to encourage this is to financially incentivise pastoralists to protect their land, to be paid for by other ecosystem beneficiaries, in the case of the steppe this is tourism operations. This economic mechanism would facilitate the internatlization of positive externalities, and gives hope to the future shared natural capital value of the Maasai steppe.

Find the full report for UNEP TEEB on their TEEBAgriFood page, created by True Price, Trucost and Wageningen University